Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 3 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 3 với mục tiêu giúp các bạn có thể khái quát được cơ bản pháp luật Hoa Kì về mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp; Phân tích được hành lang pháp lí điều chỉnh hoạt động mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp tại Việt Nam.